اولین مسجد در زیر آب ساخته شد

اولین مسجد در زیر آب ساخته شد 

تعدادی از غواصان عربستانی در سواحل «مقناء» این کشور در منطقه تبوک توانستند نخستین مسجد را در زیر دریا تاسیس کنند.