علی کریمی به الاهلی امارات پیوست

علی کریمی به الاهلی امارات پیوست

قرار است این موضوع پس از اتمام بازی پرسپولیس با الاتحاد عربستان رسانه ای شود .