آیا می دانید که

مصرف دخانیات در دراز مدت باعث کاهش تمرکز و کندی در روند تصمیم گیری و تفکر می شود.

سرطان دهانه رحم در زنان سیگاری ۵ بار بیشتر از غیر سیگاری هاست.

بومیان آمریکا از تنباکو عصاره ای استخراج می کردند و نوک نیزه های خود را با آن زهرآلود می کردند.

هر نخ سیگار ۵۰۰ سانتیمتر مکعب دود دارد.

میزان منواکسید کربن در خون فرزندان و نوزادان فرد سیگاری 2.5 برابر خود فرد سیگاری است