بارش شهاب سنگ در مناطق کویری جلوه خاصی به آسمان داده است.

پکیج استانبول 7 شب

http://www.sadraseiragency.com/Packages_View.aspx?PackageID=300